Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Dodatek mieszkaniowy

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 180 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 poz. 589)

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO?

1.  O dodatek mieszkaniowy może starać się osoba, która spełnia jedno z następujących kryteriów :

 •  jest najemcą oraz podnajemcą lokalu mieszkalnego;
 • zamieszkuje w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • zamieszkuje lokal mieszkalny znajdujący się w budynku, który stanowi jej własność bądź jest właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosi wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • zamieszkuje lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekuje na przysługujący jej lokal zamienny albo socjalny.

2. O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się osoba, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

-    175% kwoty najniższej emerytury (brutto) w gospodarstwie jednoosobowym;

-   125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Natomiast jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń. Obecna kwota najniższej emerytury to 1 000,00 zł.

3. Przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy uwzględnia się również powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Ilość osób

Powierzchnia normatywna

Odstępstwa dopuszczone w ustawie

 
   

+ 30%

+50% (jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni  nie przekracza 60% powierzchni tego lokalu)

Dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,50 m2

Dla 2 osób

40 m2

52,0 m2

60,00 m2

Dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,50 m2

Dla 4 osób

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

Dla 5 osób

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

Dla 6 osób

70 m2

91,00 m2

105,00 m2

Gdy lokal mieszkalny zamieszkuje więcej niż 6 osób, to dla każdej następnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 156, poz.1817 ze zm.) - potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 156, poz.1817 ze zm.).

3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu), a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienki oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatorów oraz stan wyposażenia technicznego budynku.

4. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.

5. Orzeczenie o niepełnosprawności z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń wydanych przed tą datą ale nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu o dodatkowym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.

6. W przypadku zasądzonych alimentów, których ściągalnością zajmuje się komornik należy przedstawić zaświadczenie o wysokości faktycznie wyegzekwowanych  kwot od  dłużnika w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

DO WGLĄDU: 

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np. umowa najmu, podnajmu, akt własności).

2. Naliczenie czynszu za miesiąc w którym składany jest wniosek.

3. Rozliczenia mediów (c.o., woda, ścieki, śmieci w deklarowanym okresie).

4. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

5. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego i unijnego.

6. Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych.

7. Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu.

8. Rachunek (faktura) za energię elektryczną – przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego.

9. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.

OPŁATY:

Bez opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej. Na podstawie at. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001roku za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 poz. 693 ze zm.), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 poz.1851), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697 ze zm.). W przypadku gospodarstwa rolnego dochód ustala się  na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2017-09-13 11:46
 • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11469
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-17 10:09:51