Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

S T A T U T Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Łysomice Nr XXXIX/201/2017

z dnia 05.10.2017r

 

S T A T U T

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach jest jednostką organizacyjną Gminy Łysomice działającą na podstawie:

1.Ustawy z dnia 12 marca  2004r  o pomocy społecznej (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2016r Dz.U. z 2016r poz. 930 z późn. zm.),

2.Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z dnia17 marca 2016r Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),3. ustawy z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017r  Dz.U. z 2017r  poz. 180 z późn. zm.),

4.Ustawy z dnia 26.11.1998r o finansach publicznych tekst jednolity z dnia 14 października 2016r. (Dz.U. z 2016r poz. 1870z późn. zm.),

5.Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017r (Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn. zm.),

6.innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych,

7. niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1.Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Łysomicach

2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łysomice;

3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łysomice;

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łysomice;

5. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r Nr 64, poz. 593, tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2016r Dz.U. z 2016r poz. 930 z późn. zm.)

§ 3. Niniejszy Statut określa misję i zadania Ośrodka oraz jego organizację.

§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Łysomice.

2. Ośrodek posiada siedzibę w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19.

§ 5. 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

2.Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§ 6. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-148 Łysomice,

            ul. Warszawska 19, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

 

ROZDZIAŁ II

MISJA I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 7. 1.Misją działalności Ośrodka jest:

a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich  sytuacji,

b) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

c) doprowadzanie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.

2. W szczególności do zadań Ośrodka należy:

    a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

    b) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

    c) sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,

    d) projektowanie i realizacja budżetu Ośrodka w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,

    e) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w  szczególności    
    poprzez:

    - przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą oraz innymi   
    przepisami prawa,

    - świadczenie usług przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,

    f) praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom  i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

    g) wspieranie i koordynowanie działalności innych podmiotów i organizacji  
    działających w zakresie pomocy społecznej,

    h) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,

    i) Ośrodek wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień jest organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst  jednolity z dnia  25 marca 2016r Dz.U. z 2016r poz. 487)  oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017r  Dz.U. z 2017r poz. 783).

    j) Ośrodek jest organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań  
    wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017r (Dz.U. z 2017r poz. 697 z późn. zm.) 

3.Ośrodek współrealizuje zadania Gminy w zakresie organizacji i realizacji prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy.

4.Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym Ustawą oraz innymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§8.1.Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, a w czasie jego nieobecności Zastępca lub inny pracownik wyznaczony przez Kierownika, posiadający upoważnienia do podejmowania decyzji.

2.Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt.

3.Zastępcę Kierownika powołuje i nawiązuje stosunek pracy Kierownik  Ośrodka.

4.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka należy do Wójta.

5.Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka.

6.Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników Ośrodka i jest ich zwierzchnikiem  służbowym.

7.Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy społecznej  na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta.

8.Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

9.Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

10.Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym przez  Wójta.

11.Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 9. 1.Dochodami Ośrodka są:

1)dotacje budżetowe:

   a) na zadania własne z budżetu gminy,

   b) na zadania zlecone z budżetu Wojewody

2)środki pozyskane w drodze spadku lub darowizny

2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy w ramach budżetu   
   gminy.

3.Kierownik Ośrodka podejmuje decyzje wydatkowania środków  finansowych w ramach
   udzielonych upoważnień.

4. Budżet Ośrodka podzielony jest na trzy Działy:

   1) Pomoc socjalna w rejonach,

   2) Usługi opiekuńcze,

   3) Dodatki mieszkaniowe.

10.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada własny rachunek  bankowy.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§11.Zmiany w Statucie pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Metryka

  • opublikował: Anna Sołtysińska
    data publikacji: 2017-09-13 11:21
  • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8519
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-31 11:47:47