Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny został utworzony na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w związku z W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komisariatu Policji w Chełmży,
 • Oświaty,
 • NZOZ,
 • Kuratorzy Sądu Rejonowego w Toruniu.

Warunkiem przystąpienia podmiotu do Zespołu jest podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy, a danym podmiotem w sprawie udziału w pracach Zespołu.

Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Każdy członek Zespołu i grup roboczych składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole oraz w grupach roboczych.

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Cele działań zespołu:

 • usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie,
 • zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • skuteczna pomoc krzywdzonym członkom rodzin, a w szczególności dzieciom.

Zadania zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
 • kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
 • opracowywanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy,
 • kierowanie wyników ustaleń Zespołu za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół,
 • podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w ramach procedury „Niebieska Karta”.

 

PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”

Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.

Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
 • na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie,
 • jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.

W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Po uruchomieniu procedury interwencyjnej, która ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie „Niebieska Karta”

Grupa robocza:

 • zaprasza na swoje posiedzenie osobę wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, aby zdiagnozować jej sytuację socjalno-bytową, poznać jej potrzeby, opracować wspólnie z nią, indywidualny plan pomocy, który pozwoli zatrzymać przemoc,
 • podejmuje działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie ,mające na celu zatrzymanie przemocy,
 • poszczególne służby, wchodzące w skład grupy roboczej podejmują działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie np. dzielnicowy składa systematyczne wizyty w rodzinie, pedagog szkolny diagnozuje sytuację dzieci, które są w rodzinie, pracownik socjalny prowadzi rozmowy mające na celu szeroko rozumianą pomoc,
 • monitoruje sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentuje działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań,
 • informuje Przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup roboczych

Procedura „Niebieska Karta” kończy się:

 • w przypadku ustania przemocy w rodzinie,
 • braku zasadności podejmowania dalszych działań,
 • zrealizowania indywidualnego planu pomocy,

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że :

 • jest intencjonalna czyli jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
 • siły są nierównomierne- w relacji jedna osoba ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
 • naruszone są dobra osobiste- sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe dobra ofiary np. prawo nietykalności fizycznej, godności, szacunku,
 • powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony,
 • dziecko krzywdzone – to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób- głównie rodziców, opiekunów- w stosunku do niego a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności.

RODZAJE PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. Popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. Wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp.

Zaniedbanie

Zaniedbanie to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Komisariat Policji w Chełmży,

87-140 Chełmża, ul. Sądowa 2,

Tel. (56) 675 19 00, TEL. ALARMOWY – 997,112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 19

Tel. (56) 674 89 30; kom. 508 394 505; kom. 501 804 049

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysomicach

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 19

Tel. (56) 674 89 30; kom. 508 394 505; kom. 501 804 049

 

Wnioski pisemne o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem przyjmowane są:

 • w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych tel. j.w

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6

Tel. (56) 662 87 50

WAŻNE BEZPŁATNE TELEFONY:

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Tel. 801 120 002

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

0 800 154 030

(od 17:00 do 21:00 codziennie - ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl – internetowa poradnia

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" Warszawa)

pogotowie@niebieskalinia.pl

http://www.niebieskalinia.pl/

 

POMARAŃCZOWA LINIA

Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol.

Tel. 801 140 068

(infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00)

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

tel. 42/6300373, faks 42/6399776

 

NAJWAŻNIEJSZE OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY, POD KTÓRE MOGĄ DZWONIĆ DZIECI.

NIEBEZPIECZNE SYTUACJE - czynny całodobowo

NUMER - 112

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Fundacja Dzieci Niczyje.

Czynny codziennie od 12.00 – 20.00.

NUMER - 116 111

Strona internetowa: www.116111.pl

helpline.org.pl 800 100 100

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2017-09-13 11:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-13 11:49:30