Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gopslysomice.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Schroniska

Znak sprawy: DAF.271.17.2.2020.AK                                                                   Łysomice, 24.12.2020 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice
 2. Przedmiot zamówienia:
 1. Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw w zakresie potrzeb socjalno –bytowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.
  Przez niezbędne warunki socjalne w schronisku lub noclegowni zamawiający rozumie standard podstawowych usług świadczonych w placówce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z dnia 27.04.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 896).
 2. Czas trwania usługi:
  - schronisko - od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  -schronisko z usługami opiekuńczymi –od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2021r.
 3. Określenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 85.31.10.00-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.
 4. Zleceniobiorca prowadzący schronisko świadczący usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zobowiązany jest jednocześnie do:
  - prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez Zamawiającego,
  - prowadzenia pracy socjalnej polegającej w szczególności na motywowaniu osób bezdomnych do podjęcia działań w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej,
  - motywowania osób bezdomnych do podejmowania aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  - zapewnienia odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby w tym również umożliwienie podjęcia terapii odwykowej,
  - zapewnienia trzech posiłków dziennie (w tym jednego gorącego składającego się z drugiego dania lub zupy z wkładką i pieczywem) osobom bezdomnym, wymagającym zwiększonej opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia w miejscu do tego przeznaczonym,
  - w miarę możliwości –zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,
  - zapewnienia kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także dostępu do informacji o możliwych formach pomocy, a także podstawowej informacji prawnej, medycznej i mieszkaniowej,
  - zapewnienia podstawowych środków higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości,
  - zapewnienia pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia,
  - stałej współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Część 1 : Schronisko
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w formie całodobowego przebywania w schronisku osobom bezdomnym, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu z trzema posiłkami dziennie (w tym jeden ciepły). Ponadto standard podstawowych usług świadczonych w placówce dla osób bezdomnych powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz.896).

2. Prognozowana ilość osób: nie więcej niż 2

Część 2: Schronisko z usługami opiekuńczymi
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w formie całodobowego przebywania w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usługi w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy wraz z trzema posiłkami dziennie (w tym jeden ciepły). Ponadto standard podstawowych usług świadczonych w placówce powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz. 896).
2. Prognozowana ilość osób: nie więcej niż 2.

Uwaga!
Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości planowanych osób. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość skierowanych osób.
1. Zleceniobiorca nie dysponujący określoną ilością miejsc w danej części zamówienia może złożyć zamówienie na posiadaną ilość miejsc.
2. Jednakże na daną część zamówienia Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści warunków zamówienia.
4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Zleceniobiorcy.
III. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zleceniodawcy ze zleceniobiorcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dane teleadresowe Zleceniodawcy zgodnie z pkt-em 1 niniejszego ogłoszenia). Jeżeli Zleceniodawca lub Zleceniobiorca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zleceniobiorca może zwrócić się do Zleceniodawcy o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zleceniodawca jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zleceniodawcy nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zleceniodawca może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
4. Zleceniodawca nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Zleceniobiorcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z zleceniobiorcami, niż wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Zleceniobiorców.

V. Miejsce i termin złożenia ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice, do dnia 30.12.2020 godz.11:00 lub przesłanie na maila: a.kutyla@gopslysomice.pl

VI. Termin otwarcia ofert: 31.12.2020r. godz. 12:00.
VII. Warunki płatności: płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy z terminem 21 dni.
VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kutyła, tel. 508-394-505, e-mail: kutyla@gopslysomice.pl
IX. Kryterium Wyboru Oferty:

 1. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
  cena oferty brutto –waga 90 %
  kryteria społeczne:
  Czy w wyniku realizacji zadania istnieje możliwość:
  -prowadzenia terapii motywującej dla osób z uzależnieniem - 5 punktów
  -realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności na podstawie kontraktu socjalnego przygotowanego prze pracownika socjalnego zatrudnionego przez Zleceniobiorcę - 5 punktów
 2. Opis kryteriów oceny ofert:
  a. Kryterium „cena oferty brutto”
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Najniższa cena otrzyma 90 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

          cena oferty najniższej

C= -------------------------------------x 100 pkt. x 90%

           cena oferty badanej

      b. Kryteria społeczne
Przy ocenie przyznawane są punkty w następujący sposób:
- Czy w wyniku realizacji zadania istnieje możliwość prowadzenia terapii motywującej dla osób z uzależnieniem? TAK 5 punktów/ NIE 0 punktów
- Czy w wyniku realizacji zadania istnieje możliwość realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
TAK 5 punktów/ NIE 0 punktów

 1. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt.1
 2. Jeżeli Zleceniodawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zleceniodawca wezwie tych Zleceniobiorców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Zleceniobiorcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług schronienia dla osób bezdomnych

Anna Tokarska
Gminny Ośrodek Pomosy Społecznej
w Łysomicach

 

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-12-24 11:07
 • zmodyfikował: Anna Kutyła
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-24 10:44

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-12-24 11:07

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18064
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-24 11:10