Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozeznanie cenowe

Łysomice, 18.11.2019r.

GOPS.0717.18.2.2019

ROZEZNANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, tel. 508-394-505

2. Przedmiot zamówienia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w związku z planowaną realizacją pomocy klientom tutejszego Ośrodka, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 ze zm.), w formie zakupu i dowozu opału (orzech) do ich miejsca zamieszkania (teren Gminy Łysomice), zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację tego zadania.

Współpraca z wybranym oferentem będzie polegała na dostawach zamówionego opału (orzech) do miejsca zamieszkania klientów. Terminy oraz ilości dostaw będą uzgadniane na bieżąco z dostawcą. Ze względu na specyfikę pracy Ośrodka Pomocy Społecznej może się zdarzyć potrzeba realizacji zadania w dniu złożenia zapotrzebowania, co należy uwzględnić przy składaniu oferty. Planujemy zakupić około 70 ton węgla orzech.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.12.2019-31.12.2019 z możliwością przedłużenia do końca okresu grzewczego tj. 31.03.2020.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach - ul. Warszawska 19 (II Budynek Urzędu Gminy), 87-148 Łysomice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2019 (liczy się data wpływu do GOPS Łysomice) godzina 14:00 listownie, osobiście, pocztą e-mail na adres a.soltysinska@gopslysomice.pl.

c) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie zostaną zwrócone do kierującego ofertę.

d) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 godz. 15:00.

5. Warunki płatności :

Warunki płatności, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z umową powierzenia danych osobowych. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie płacił za wykonywanie zamówienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego - faktury, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku zleceniodawcy.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Sołtysińska, tel. 508-394-505, e-mail: a.soltysinska@gopslysomice.pl

7. Kryterium Wyboru Oferty:

Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, z następującymi wagami:

 1. cena – 60%

 2. kaloryczność – 40%

Wzory dla obliczenia punktów:

Ad. a) Kryterium ceny

Ilość punktów = (Cmin/Cwn) x 100 pkt x waga 0,6 gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę

Ad. b) Kaloryczność

Ilość punktów = (Kwn / Kmax) x 100 pkt x waga 0,4 gdzie:
K wn – maksymalna kaloryczność węgla oferty ocenianej
K max –największa kaloryczność węgla

8. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w cenach netto i brutto na załączonym formularzu cenowym - załącznik nr 1. W cenę należy wliczyć koszty transportu do miejsca zamieszkania klientów Ośrodka t.j. teren Gminy Łysomice.

9. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN .

10. Dodatkowe uwagi:

1. Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

2. Zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Łysomice.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

4. Po wyborze oferty zawarta zostanie umowa na realizację zamówienia.

 

Kierownik GOPS Łysomice

Anna Tokarska

 

Załączniki :

1. FORMULARZ CENOWY

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-11-18 22:43
 • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-18 22:45

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-11-18 22:33

 

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-11-18 22:30

Znak sprawy: DAF.271.17.2.2019.AS                                                                   Łysomice, 07.11.2019

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice
 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego spełniającego wymogi według załącznika nr 2 -  formularza cenowego ze specyfikacją zamówienia. Dostawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do obsługi oferowanego urządzenia, co potwierdzi ważnym certyfikatem serwisowym i handlowym producenta sprzętu. Dostawca na swój koszt dostarczy, uruchomi, zainstaluje urządzenie oraz przeszkoli użytkowników z bezpiecznej obsługi urządzenia. Dostawca zobliguje się do zapewnienia serwisu w zakresie gwarancji dostarczonego urządzenia.

 1. Termin realizacji zamówienia listopad- grudzień 2019.
 2. Okres gwarancji zgodny ze specyfikacją zamówienia
 3. Miejsce i termin złożenia ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice, do dnia 14.11.2019 godz.12;00 ( liczy się data wpływu do GOPS Łysomice)
 4. Termin otwarcia ofert 14.11.2019 godz. 13:00.
 5. Warunki płatności: płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy z terminem 21 dni.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Sołtysińska, tel. 508-394-505, e-mail: a.soltysinska@gopslysomice.pl
 7. Kryterium Wyboru Oferty:

Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, z następującymi wagami:

  1. cena – 60%
  2. czas realizacji zamówienia – 10%
  3. ilość bezpłatnych okresowych konserwacji – 30%

Wzory dla obliczenia punktów:

Ad. a) Kryterium ceny

Ilość punktów = (Cmin/Cwn) x 100 pkt x waga 0,6 gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę

Ad.b) Czas realizacja zamówienia

Ilość punktów = (Tmin/Twn) x 100 pkt x waga 0,1 gdzie:

Tmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród zaproponowanych przez oferentów,

Twn – czas realizacji zaproponowany przez wykonawcę

Ad. c) Kryterium bezpłatnych okresowych konserwacji

Ilość punktów = (Kwn/Kmax) x 100 pkt x waga 0,3 gdzie:

Kwn – liczba bezpłatnych konserwacji w okresie gwarancji

KMAX – największa liczba bezpłatnych konserwacji w okresie gwarancji wśród ofert.

 

 1. Forma przygotowania i złożenia oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Ofertę należy przesłać listowanie lub elektronicznie (adres: a.soltysinska@gopslysomice.pl) do dnia 14.11.2019 godz. 12:00 (liczy się data wpływu do GOPS Łysomice).

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy ze specyfikacją przedmiotu zamówienia

Kierownik GOPS Łysomice

Anna Tokarska

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-11-07 10:30

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-11-07 10:27

 

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-11-07 10:26

Znak sprawy: DAF.271.8.7.2019.AS                                  Łysomice, 31.10.2019

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice
 2. Przedmiot zamówienia:

  Dostawa i wniesienie materiałów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach w m-c listopad 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz z szacunkowymi danymi zapotrzebowania na powyższy okres stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Cenowego.
  Dostawa zamówiona będzie jednorazowo drogą e-mail,  telefonicznie lub pisemnie.

  Wykonawca dostarczy towar na własny koszt na adres Zamawiającego tj. ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice.

  Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania i uszkodzeń zewnętrznych.

  Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i materiały biurowe.

 3. Termin realizacji zamówienia listopad 2019
 4. Okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta.
 5. Miejsce i termin złożenia ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice
 6. Termin otwarcia ofert 08.11.2019 godz. 13:00.
 7. Warunki płatności płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy z terminem 14 dni.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Sołtysińska, tel. 508-394-505, e-mail: a.soltysinska@gopslysomice.pl
 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z zgodnie z załącznikiem nr 2.
 10. Kryterium Wyboru Oferty:

Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, z następującymi wagami:

 1. cena – 60%
 2. czas realizacji zamówienia – 40%

Wzory dla obliczenia punktów:

Ad. a) Kryterium ceny
Ilość punktów = (Cmin/Cwn) x 100 pkt x waga 0,6 gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę


Ad.b) Czas realizacja zamówienia
Ilość punktów = (Tmin/Twn) x 100 pkt x waga 0,4 gdzie:
Tmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród zaproponowanych przez oferentów,
Twn – czas realizacji zaproponowany przez wykonawcę.

12. Forma złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać listowanie lub elektronicznie do dnia 08.11.2019 godz. 12:00 (liczy się data wpływu do GOPS Łysomice). Ofertę należy złożyć na formularzu Ofert -Załącznik nr 2  i dołączyć do niego szczegółowy cennik będący Załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania.

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i cennik zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

                        

                                                                   Anna Tokarska

                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-10-31 14:13
 • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 14:30

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-10-31 14:05

 

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-10-31 14:04

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1252
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-20 12:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

NIP: 879-20-79-492
REGON: 340544863
Numer konta: 07 9511 0000 2002 0034 1480 0001

Dane kontaktowe

tel./fax 56 674-89-30
tel. 508-394-505, 501-804-049, 798-320-078

e-mail: gops@lysomice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:15

wtorek 7:30 - 16:30

środa 7:30 - 15:15

czwartek 7:30 - 15:15

piątek 7:30 - 15:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13702
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:54

Stopka strony