Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Rozeznanie cenowe - schronisko dla osób bezdomnych

DAF.271.5.1.2023.AK                                                                                      Łysomice, 19.12.2023 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE
postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach , ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie
zaprasza do złożenia ofert cenowych pn.: „Schronisko dla osób bezdomnych”

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
I.
Część 1 : Schronisko dla osób bezdomnych
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn),
w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu z trzema posiłkami dziennie (w tym jeden ciepły). Ponadto standard podstawowych usług świadczonych w placówce dla osób bezdomnych powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz.896).
2. Prognozowana ilość osób: nie więcej niż 3.

II. Część 2: Schronisko z usługami opiekuńczymi

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) wraz z usługami opiekuńczymi, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usługi w zakresie całodobowej opieki. Osoby bezdomne będą miały zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu z trzema posiłkami dziennie (w tym jeden ciepły). Ponadto standard podstawowych usług świadczonych w placówce powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. poz. 896).
2. Prognozowana ilość osób: nie więcej niż 2.
Określenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 85.31.10.00-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.
Uwaga!
Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości planowanych osób. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość skierowanych osób.

III. Zleceniobiorca prowadzący schronisko świadczący usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zobowiązany jest jednocześnie do:

 • prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez Zamawiającego,
 • prowadzenia pracy socjalnej polegającej w szczególności na motywowaniu osób bezdomnych do podjęcia działań w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej,
 • motywowania osób bezdomnych do podejmowania aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • zapewnienia odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby w tym również umożliwienie podjęcia terapii odwykowej,
 • zapewnienia posiłków (w tym jednego gorącego) osobom bezdomnym, wymagającym zwiększonej opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia w miejscu do tego przeznaczonym,
 • w miarę możliwości –zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,
 • zapewnienia kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także dostępu do informacji o możliwych formach pomocy, a także podstawowej informacji prawnej, medycznej i mieszkaniowej,
 • zapewnienia podstawowych środków higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości,
 • zapewnienia pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia,
 • stałej współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

4. MIEJSCE, TERMIN, FORMA SKŁADANIA OFERT:

 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach -
  Warszawska 19, 87-148 Łysomice osobiście, pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na e-mail: a.kutyla@gopslysomice.pl z dopiskiem „Schronisko dla osób bezdomnych”
 • Termin składania ofert: do dn. 27.12.2023 godz. 12:00.
 • Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wraz z wymaganą dokumentacją: formularz oferty (załącznik nr 1) oraz wykaz wykonywanych usług schronienia dla osób bezdomnych (załącznik nr 2) oraz oświadczenie dotyczące przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – załącznik nr 3. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający dopuszcza przyjmowanie ofert częściowych.
 • Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: CENA – 80 %, KRYTERIUM SPOŁECZNE- 20%
a)
Kryterium Cena

Najniższa cena otrzyma 80 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

          cena oferty najniższej

C= -------------------------------------x 100 pkt. x 80%

           cena oferty badanej

b)
Kryterium społeczne
Przy ocenie przyznawane są punkty w następujący sposób:
- Czy w wyniku realizacji zadania istnieje możliwość prowadzenia terapii motywującej dla osób z uzależnieniem?
TAK 10 punktów/ NIE 0 punktów
- Czy w wyniku realizacji zadania istnieje możliwość realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
TAK 10 punktów/ NIE 0 punktów

c) Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie bilans kryteriów podanych w pkt. a i b.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, i/lub osobiście i/lub za pomocą faksu i/lub pocztą elektroniczną e-mail: a.kutyla@gopslysomice.pl,  nr telefonu 669-737-572.

8. OSOBA DO KONTAKTU:
Osoba wyznaczona do kontaktu: Anna Kutyła.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia pod adresem mailowym: a.kutyla@gopslysomice.pl. i/lub pisemnie w godzinach pracy GOPS Łysomice ( pon, śr, czw, pt 7:30-15:15, wt 7:30-16:30)

9.
SPOSÓB ROZLICZEŃ:
Płatność za wykonane zadanie będzie dokonywane w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

10. DODATKOWE UWAGI:
Złożenie zapytania ofertowego nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI :
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług schronienia dla osób bezdomnych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przeciwdziałania wspieraniu agresji na UkrainęMetryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2023-12-19 11:05
 • zmodyfikował: Anna Kutyła
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-19 11:04

Załączniki:

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-12-19
 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2023-12-19 10:33

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 94204
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-27 09:39:19