Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gopslysomice.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Druki

 

Znak sprawy: DAF.271.5.1.2020.AK                                                                   Łysomice, 19.06.2020r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wniesienie druków w okresie od czerwca 2020r. do grudnia 2020r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach (I piętro). Szacunkowa ilość asortymentu wskazana została na formularzu cenowym – załącznik nr 1 szczegółowy opis i cennik zamówienia do oferty. Dostawy zamawiane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb na podstawie zamówienia złożonego drogą e-mail,  telefonicznie lub pisemnie i dostarczane w terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia przez Zamawiającego.
  Ilości podane w załączniku do zapytania cenowego mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku zwiększenia planowanych dostaw druków wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy w cenach określonych w złożonej ofercie.
  Zamówione druki powinny wykazywać się zgodnością parametrów z ich wzorami z rozporządzeń w odpowiednich ustawach, najwyższą jakością i wydajnością.
  W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.
 3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2020 - grudzień 2020
 4. Okres gwarancji: zgodny z gwarancją producenta.
 5. Miejsce i termin złożenia ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19,
  87-148 Łysomice
 6. Termin otwarcia: ofert 06.2020 godz. 11:00.
 7. Warunki płatności: płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy z terminem 14 dni.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kutyła, tel. 508-394-505, e-mail: kutyla@gopslysomice.pl
 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularz oferty i dołączyć do niego załącznik nr 1- szczegółowy opis i cennik zamówienia
 10. Kryterium Wyboru Oferty: Najlepszą ofertą zostanie ta, która będzie posiadała najkorzystniejszy bilans ceny i jakości, przejrzystości druków według następujących kryteriów:

  a) 50% stanowi cena brutto za cały planowany zestaw druków przedstawiony w arkuszu cenowym (załącznik nr 1) przeniesiony na Formularz Oferty. Kryterium „cena” KC będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia zawartej w ofercie, ilość punktów obliczana według poniższego wzoru:
  KC=CN/CO∙100∙50%, gdzie CN- cena brutto najtańszej oferty, CO-cena brutto ocenianej oferty.

  b) 50% stanowi jakość i przejrzystość oferowanych druków. Do oferty Oferent załącza przykładowy druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania
  w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń do rodzinnych. Komisja wybrana przez Kierownika GOPS Łysomice dokona oceny druków przyznając punkty w skali 1-5. Druk najbardziej spełniający oczekiwania, dobry jakościowo i przejrzysty otrzyma 5 punktów.

Kryterium „przejrzystość” KP będzie oceniane na podstawie przekazanego druku próbnego którym mowa wyżej, tj . wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń do rodzinnych, a ilość punktów obliczana będzie według poniższego wzoru:

KP=LX/LN∙100∙50%, gdzie LX- punktów otrzymanych za jakość i przejrzystość, LN- najwyższa ilość punktów otrzymana wśród złożonych i zakwalifikowanych ofert za jakość i przejrzystość.

 1. Forma złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć osobiście, przesłać listowanie na adres GOPS Łysomice Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub elektronicznie na adres sekretariat@gopslysomice.pl do dnia 26.06.2020r. godz. 10:00 (liczy się data wpływu do GOPS Łysomice).  W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (Załącznik nr 2) i dołączyć do niego szczegółowy cennik będący Załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania.
  Zamawiający ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailem.
 3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na zapytanie.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i cennik zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

 

Anna Tokarska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łysomicach

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-06-19 14:35

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-06-19 14:21

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-19 14:34