Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gopslysomice.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

DAF.274.21.4.2019.AK                                                         Łysomice, 16.12.2019 rok

                                                                                                 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 )  na „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego” wpłynęła jedna oferta złożona przez:

      Pracownia Wspierania Rozwoju
AiM Sp. z o. o.
ul. Polna 100 A
87-100 Toruń

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru w/w oferty, ponieważ spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz wykazała brak podstaw do wykluczenia z powyższego postępowania.

W związku z powyższym zamawiający informuje o przewidzianym terminie zawarcia umowy w siedzibie Tutejszego Ośrodka przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice do dnia 31.12.2019 roku.

Anna Tokarska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łysomicach

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-12-17 10:41
 • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 10:50

 

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-12-17 10:46

ROZEZNANIE CENOWE - ZESTAW KOMPUTEROWY, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE I TONERY

                                                                                 Łysomice, 11.12.2019r.

Znak sprawy: DAF.271.22.2019.AS                                                                          

ROZEZNANIE CENOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice
 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz zapasu tonerów spełniających wymogi według załącznika nr 2 - formularza cenowego ze specyfikacją zamówienia. Dostawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do obsługi oferowanego urządzenia, co potwierdzi ważnym certyfikatem serwisowym i handlowym producenta sprzętu. Dostawca na swój koszt dostarczy, uruchomi, zainstaluje urządzenie oraz przeszkoli użytkowników z bezpiecznej obsługi urządzenia. Dostawca zobliguje się do zapewnienia serwisu w zakresie gwarancji dostarczonego urządzenia.
3. Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019.
4. Okres gwarancji: zgodny ze specyfikacją zamówienia
5. Miejsce i termin złożenia ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice, do dnia 19.12.2019 godz.12:00 ( liczy się data wpływu do GOPS Łysomice)
6. Termin otwarcia ofert: 19.12.2019 godz. 13:00.
7. Warunki płatności: płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy z terminem 21 dni.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kutyła, tel. 508-394-505, e-mail: sekretariat@gopsłysomice.pl
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim z zgodnie
z załącznikiem nr 1 i 2.
10. Kryterium Wyboru Oferty:
Zamawiający przyjął w postępowaniu dwa kryteria w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, z następującymi wagami:

 1. cena – 60%
 2. czas realizacji zamówienia – 20%
 3. wydłużenie terminu gwarancji na stacje robocze – 20%

Wzory dla obliczenia punktów:
Ad. a) Kryterium ceny
Ilość punktów = (Cmin/Cwn) x 100 pkt x waga 0,6 gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę

Ad.b) Czas realizacja zamówienia
Ilość punktów = (Tmin/Twn) x 100 pkt x waga 0,2 gdzie:
Tmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród zaproponowanych przez oferentów,
Twn – cena zaproponowana przez wykonawcę

Ad. c) Kryterium wydłużenia terminu gwarancji na stacje robocze. W postępowaniu przyjęto punktowanie powyżej 36 m-cy aż do 60 m-cy. Ilość punktów = ((Gwn – 36 m-cy)/(Gmax – 36 m-cy)) x 100 pkt x waga 0,2
gdzie: Gmax – termin najdłuższy gwarancji  w formularzu cenowym ze specyfikacją przedmiotu zamówienia przyjęto 60 m-cy,
Gwn – termin zaproponowany przez wykonawcę, przy czym minimalny przyjęty w formularzu cenowym ze specyfikacją przedmiotu zamówienia to 36 m-cy i jest niepunktowany.

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy ze specyfikacją przedmiotu zamówienia

 

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-12-11 10:29
 • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 10:35

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-12-11 10:22
 • zmodyfikował: Anna Sołtysińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 10:23

Metryka

 • opublikował: Anna Sołtysińska
  data publikacji: 2019-12-11 10:17

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2312
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-17 10:50