Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.gopslysomice.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Zakup i dowóz opału

Łysomice, dnia 13.10.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto

1.ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie.
zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dowóz opału (orzech).
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dowóz opału (orzech) do miejsca zamieszkania klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach zamieszkujących teren gminy Łysomice, którzy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876 ze zm.) kwalifikują się do tej formy pomocy.
Współpraca z wybranym oferentem będzie polegała na dostawach zamówionego opału (orzech) do miejsca zamieszkania klientów. Terminy oraz ilości dostaw będą uzgadniane na bieżąco z dostawcą. Ze względu na specyfikę pracy Ośrodka Pomocy Społecznej może się zdarzyć potrzeba realizacji zadania w dniu złożenia zapotrzebowania, co należy uwzględnić przy składaniu oferty. Planujemy zakupić około 60 ton węgla orzech, który będzie dostarczony do ok.110 gospodarstw domowych.
3. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Miejsce wykonania zamówienia: Teren gminy Łysomice.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować ( w terminie):  listopad- grudzień 2021r.  z możliwością przedłużenia do końca okresu grzewczego tj. 31.03.2022r.
4. MIEJSCE, TERMIN, FORMA SKŁADANIA OFERT:
Ofertę wraz załącznikiem należy złożyć w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zapytania. Do formularza oferty należy załączyć świadectwo/ certyfikat jakości węgla.
Ofertę należy złożyć/przesłać do Zamawiającego z dopiskiem „ Zakup i dowóz opału”.
Adres siedziby Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice,
e-mail: a.kutyla@gopslysomice.pl , faks: 56 674 89 30, w terminie do dnia 20.10.2021r.
5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena – 60%, Kaloryczność - 40%
A. Sposób oceny ofert:

NAZWA KRYTERIUM

WARTOŚĆ

WZÓR

CENA

60 %

Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium,

 

Gdzie:

Cmin cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,

Cwn – cena oferty badanej

KALORYCZNOŚĆ

40 %

Kwn/Kmax x 100 pkt x waga kryterium,


Gdzie:

Kwn maksymalna kaloryczność węgla ocenianej oferty

Kmax największa kaloryczność węgla

 

B. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, i/lub osobiście i/lub za pomocą faksu i/lub pocztą elektroniczną.
8. OSOBA DO KONTAKTU:
Osoba wyznaczona do kontaktu: Anna Kutyła  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach;
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia pod adresem mailowym: a.kutyla@gopslysomice.pl  i/lub pisemnie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy.   
9. SPOSÓB ROZLICZEŃ:
Płatność za wykonane zadanie będzie dokonywane w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
10. DODATKOWE UWAGI:
Złożenie zapytania ofertowego nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia;
Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

ZAŁĄCZNIK :
1.
Formularz oferty

                                                          

                                               Anna Tokarska
                                             Kierownik
                                               GOPS Łysomice

Załączniki:

Metryka

  • opublikował: Anna Kutyła
    data publikacji: 2021-10-13 13:10

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21959
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-14 10:54