Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gopslysomice.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Nabór na stanowisko dietetyk w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 15/2020
DIETETYK
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

 1. Wymagania niezbędne
 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe dietetyka lub ukończone kursy z zakresu dietetyki potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie dietetyka – specjalisty ds. żywienia indywidualnego,
 • Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
 • Umiejętność motywowania
 • Sumienność, uczciwość, samodzielność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu dotyczące edukacji zdrowotnej,
 • Udzielanie konsultacji i porad w temacie zdrowego odżywiania,
 • Przedstawienie zasad prowadzenia zdrowej diety,
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej– karty pracy.
 1. Informacja o warunkach na stanowisku pracy

Wymiar czasu pracy 30 godzin w trakcie trwania całego projektu.  Zajęcia odbywać się będą przez pierwsze dwa miesiące dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki  i czwartki oraz w jedną sobotę w miesiącu, od 3 miesiąca zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu oraz w jedną sobotę w miesiącu (godziny ustalone będą po rekrutacji w zależności od potrzeb uczestników). Praca  indywidualna z osobami  niepracującymi powyżej 18 roku życia zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  świetlica  wiejska w Ostaszewie bądź w zależności od potrzeb praca zdalna. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.
      5. Wymagane dokumenty

 • CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno –zawodowej” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
 • Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
 • Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   terapeuty,
 • Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko dietetyka w ramach projektu  Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 17.11.2020 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia).

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łsyomice

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-11-05 15:05
 • zmodyfikował: Anna Kutyła
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-05 15:02

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-11-05 15:05

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-11-05 15:05

Nabór na stanowiska pracy w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” w Gminie Łysomice

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ogłasza nabór na stanowiska pracy w ramach projektu "Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej" w Gminie Łysomice dla psychologa, prawnika, terapeuty, socjoterapeuty oraz coacha.
Szczegóły w załącznikach poniżej.

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-09-21 11:19

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-09-21 11:15

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-09-21 11:15

Wyniki konkursu na stanowisko Główny Księgowy

DAF.1101.2.7.2020.AS
 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
informuje o wyniku
NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
na wolne stanowisko Główny Księgowy  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Wąsewicz zam. Chełmża.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja ds. naboru stwierdziła, że  kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
 
       

Anna Tokarska
         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Łysomicach


Łysomice, dnia 21.02.2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-02-21 11:25

Załącznik:

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-02-21 11:18

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-02-21 11:17

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny Księgowy

 

                                                                                                                                                                                                       27 stycznia 2020

                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  1/I/2020
                                       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
                                       z dnia  27 stycznia 2020  roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko –
Główny Księgowy
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19; tel. 56 674-89-30
Wymiar czasu pracy - 1 etat.
Rodzaj umowy - umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia - od 24.02.2020r.
I. Wymagania formalne
Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), może zostać osoba:

1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) -strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
3.nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
II. Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
III. Wymagania dodatkowe:
1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,

2. doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego,
3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
4. umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek, umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem,
6. dyspozycyjność,
7. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.

2. Wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym  oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Przygotowanie projektu budżetu  przy współpracy z Kierownikiem GOPS.
5. Dokonywanie obowiązujących  sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki (WPS);Urząd Marszałkowski (ROSP); GUS,ZUS, MRPiPS, itp., a także dokonywanie  niezbędnych zmian  w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie  wypłacalności wobec kontrahentów.
6. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie.
7. Opracowanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw  finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami  w zakresie finansów oraz  przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka.
8. Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych.
9. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe  rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
10. Terminowe regulowanie  wszystkich zobowiązań Ośrodka.
11. Wypłata świadczeń  z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i innych.
12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad  przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz dokonywanie  bieżącej kontroli finansowej Ośrodka.
13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej  w  sprawach finansowo – księgowych Ośrodka.
14. Współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka.
15. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy Łysomice.
16. Obsługa i nadzór finansowy  nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze  środków Unii Europejskiej.
V. Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: pełny etat,

2. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice,
3. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,
4. normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy
5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
VII. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
6. oświadczenie o:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, w godz. od 7.30 do 15.15 w dni robocze, wtorek 7.30 do 16.30 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19; 87-48 Łysomice  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach” do dnia 07 lutego 2020r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje: telefon 56 674 89 30

IX. Pozostałe informacje
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach,  ul. Warszawska 19, pok. 1.
Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację   o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości  lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.
Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka  w  Łysomicach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łysomicach
Anna Tokarska

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-01-27 12:44
 • zmodyfikował: Anna Kutyła
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 12:47

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-01-27 11:53
 • zmodyfikował: Anna Kutyła
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 11:56

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-01-27 11:43

Informacja o unieważnieniu konkursu


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko Główny Księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach

Informuję o unieważnieniu konkursu na stanowisko Główny Księgowy.

Uzasadnienie:
Pani Barbara Lewandowska zam. Wymysłowo, która została wybrana w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na w/w stanowisko, w dniu 27.01.2020r. poinformowała pisemnie o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia na w/w stanowisko.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łysomicach
Anna Tokarska

 

Łysomice, 27.01.2020r.

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2020-01-27 14:36
 • zmodyfikował: Anna Kutyła
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 14:38

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-05 15:06