Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gopslysomice.pl

Treść strony

Nabór na stanowisko: doradca ds. przedsiębiorczości

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 2/2021
Doradca ds. przedsiębiorczości
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

 1. Wymagania niezbędne
 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
 • Umiejętność motywowania
 • Sumienność, uczciwość, samodzielność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu dotyczące aktywizacji w zakresie przedsiębiorczości.
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej– karty pracy.
 1. Informacja o warunkach na stanowisku pracy

Wymiar czasu pracy 66 godzin w trakcie trwania całego projektu poprzez spotkania indywidualne z 11 osobami po 6 godzin z każdą. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu oraz w jedną sobotę w miesiącu zgodnie z ustalanym harmonogramem, (godziny ustalone będą w zależności od potrzeb uczestników) w okresie luty – kwiecień 2021 r. Praca  indywidualna z osobami  niepracującymi powyżej 18 roku życia zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  świetlica  wiejska w Ostaszewie oraz w zależności od potrzeb praca zdalna. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

 1. Wymagane dokumenty
 • CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno –zawodowej” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
 • Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
 • Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   terapeuty,
 • Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w ramach projektu  „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 10.02.2020 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia).

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2021-01-28 15:11

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2021-01-28 15:09

 

Metryka

 • opublikował: Anna Kutyła
  data publikacji: 2021-01-28 15:09

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44792
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-28 15:13:29